/presentation

Intrascapelab is a BarcelonaTech(UPC)-based research group focused on the interaction between infrastructures, urban ecology, landscape planning and natural and built heritage / Intrascapelab Es un grup de recerca format per investigadors del Depratment d’Infraestructures del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els temes de recerca se centren al voltant de les interaccions entre infraestructures, ecologia urbana, territori i patrimoni cultural i natural

/RESEARCH LINES. Línies de recerca

/A. INFRASTRUCTURAL LANDSCAPE URBANISM

A1. Landscape Infrastructure planning. Les infraestructures com a instrument d’ordenació del paisatge

A2. Landscape urbanism

/B. GREEN-BLUE INFRASTRUCTURES AND URBAN ECOLOGY. Infrastructures green-blue  i ecologia urbana

B1. Green-Blue Infrastructure. Infrastructures “Green-Blue”

B2. Urban ecology, services, transportation and ICTs. Ecologia Urbana, serveis urbans, transport i TIC’s

B3. Social ecologic systems and urban networks. Sistemes socio-ecològics i serveis urbans

/C. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND URBAN ECONOMY. Infrastructures, desenvolupament i economia urbana

C1. Equity and accessibility. Equitat I accessibilitat

C2. Infrastructure, externalities and economic effects. Infraestructures, externalitats i efectes economics

C3. Environment & Development. Medi Ambient I Desenvolupament

/D. BUILT HERITAGE AND CULTURAL LANDSCAPES. Patrimoni construït I paisatges culturals

D1. Built heritage. Patrimoni construït

D2. Heritage landscape and sustainable tourism. Patrimoni Territorial I turisme sostenible

D3. Heritage Documentation. Patrimoni Documental

Advertisements